Nakupujte SOUDAL a vyhrajte skútr KENTOYA!

Nakupujte v období od 1. 10 – 9.12.2016 na všech pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ produkty SOUDAL a vyhrajte skútr KENTOYA MIU 125.

Podrobná pravidla najdete níže nebo v přiloženém souboru.

Držíme vám palce


K 8. prosinci 2016  má nejlepší odběratel odebráno a vyfakturováno zboží SOUDAL v hodnotě 10 368,- bez DPH.


PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE „Vyhrajte skútr KENTOYA MIU 125“

Podmínky soutěže
 1. Název soutěže zní – „Vyhrajte skútr KENTOYA MIU 125“.
 2. Organizátorem a pořadatelem soutěže je obchodní společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o., IČ: 14704013, se sídlem Domažlice, Sadová 636, PSČ: 344 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 3, vložka 163 (dále také jen „pořadatel“). 
 3. Registrací do soutěže se rozumí nákup - odebrání zboží veškerých produktů SOUDAL, pouze v období od 1. října 2016, 07:00:00 hodin do 9. prosince 2016, 24:00:00 hodin, v některé z poboček pořadatele.
 4. Zákazník, který odebere v tomto období součtově nejvíce zboží pod značkou SOUDAL získá skútr KENTOYA MIU 125 Hodnotí se součet fakturačních cen všech položek SOUDAL ze všech vydaných faktur se zdanitelným plněním v daném období.
 5. Informování o průběžném stavu soutěže bude probíhat jednou týdně (vždy v pondělí), tak, že
  na webových stránkách pořadatele a facebookovém profilu bude uveřejněn nejlepší kumulativní finanční objem k danému dni. Poslední týden bude nejlepší kumulativní objem k danému dni uveřejněn každý den.
 6. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let mající oprávnění k podnikání
  s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich osob blízkých těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, dále každá právnická osoba. Podmínkou účasti v soutěži jak fyzické, tak právnické osoby, je uzavřená platná „Smlouva o dodávkách a odběru zboží“ s pořadatelem. Soutěž není určena pro spotřebitele.
 7. Soutěž je určena výhradně pro smluvní zákazníky pořadatele. Smluvním zákazníkem se rozumí zákazník, s nímž má společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. uzavřenou písemnou „Smlouvu o dodávkách a odběru zboží“ pro rok 2016 (dále jen „soutěžící“).
 8. Všechny dotazy týkající se soutěže lze zasílat na email: marketing@chodska.cz

 

Výhra v soutěži a ostatní ustanovení vztahující se k výhře
 1. Hlavní výhrou v soutěži je skútr KENTOYA MIU 125, podrobný popis výhry na: http://www.kentoya.cz/retro-skutry/moto-miu-125-4t.htm
 2. O výhře bude výherce informování emailem, nebo telefonicky. Cena bude předána oficiálně představiteli pořadatele v provozovně společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. nejpozději do 20. 12 2016. O předání cen bude pořízen písemný záznam.
 3. Výherce po dohodě s pořadatelem a ve standardní pracovní době (od 7 do 16hod.) převezmou výhru a podepíše souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů ve lhůtě do 20. 12. 2016. Podpis souhlasu výherce se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, je podmínkou po předání výhry. V případě, že lhůta dle předchozí věty uplyne marně, příslušný výherce ztrácí na výhru nárok a výhra se neudělí.
 4. Výherci se zavazují umožnit pořadateli ověření své totožnosti podle jména, příjmení a data narození z občanského průkazu nebo cestovního pasu.  
 5. Pořadatel při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek si vyhrazuje právo soutěžící odpovídající za toto porušení ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Nepřevzatá výhra propadá obchodní společnosti PRVNÍ CHODSKÁ spol. s r. o.
 6. Výsledky soutěže budou umístěny na webových stránkách strechychodska.cz, s uvedením: jména, příjmení, a obce sídla výherce.
 7. Ceny nelze vyměnit za jiné, ani na místo nich požadovat peněžité plnění.

 

Ochrana osobních údajů
 1. Účastí  v soutěži souhlasí soutěžící, který je fyzickou osobou, se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele jako správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, zejména pro nabízení produktů a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu do odvolání svého souhlasu.
 2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a potvrzuje, že poskytnutí jeho osobních údajů v rámci soutěže je dobrovolné, že má právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich odstranění z příslušné databáze atd. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a sídlo v médiích včetně internetu, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s podporou svých produktů s tím, že rovněž mohou být pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

 

Závěr
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla soutěže kdykoliv změnit či soutěž zrušit. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky v soutěži jsou konečné bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Nárok na výhru soutěžícímu nevznikne v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné nebo důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalosoutěžního jednání ze strany některého ze soutěžících. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících se soutěží, účastí v soutěži a získáním výher. Jakékoliv prezentace a vyhlášení soutěže je oprávněn provádět pouze pořadatel. Všichni soutěžící jsou těmito pravidly vázáni a na základě své účasti v soutěži se je zavazují dodržovat.
 2. Těmito pravidly obchodní společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. nečiní návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku.
 3. Tato pravidla marketingové soutěže jsou pro všechny soutěžící závazná.

 

V Domažlicích, 4. 10. 2016

Pravidla soutěže 430.79 KB stáhnout
Akce Soudal 566.82 KB stáhnout