Jak mám postupovat při likvidaci střechy z eternitových šablon?

Otázka:

Jak mám postupovat při likvidaci střechy z eternitových šablon?

Starý eternit je vlastně cementová střešní krytina s obsahem azbestových vláken. Dříve běžný stavební materiál je dnes prokazatelně zdraví škodlivý, výroba byla zastavena a likvidace takové krytiny má přesně daná pravidla.

Riziko pro zdraví

Eternit se začal vyrábět na počátku 20. století a pro zdraví člověka samozřejmě nebyla škodlivá eternitová krytina jako taková. Neporušené šablony nepředstavovaly prakticky žádné riziko. To se objevuje až ve chvíli, kdy střecha stárne, šablony zvětrávají, praskají a přitom se z nich uvolňují nebezpečná azbestová vlákna.

Při pokusech o částečnou či kompletní výměnu staré krytiny je třeba postupovat obezřetně a zodpovědně kvůli vlastní bezpečnosti i kvůli okolí. Při manipulaci se starou krytinou totiž dochází k největšímu uvolňování drobných, okem neviditelných, vláken do ovzduší. Vdechnutím se dostávají do plic, kde se usazují a tělo není schopné se jich zbavit ani vykašláváním.

Správná likvidace

V případě odstraňování eternitové krytiny je nutné ohlášení na nejbližší Krajské hygienické stanici a svépomocná varianta je možná jedině pod dohledem autorizovaného stavbyvedoucího. K dispozici jsou specializované firmy, které se likvidací azbestových odpadů zabývají. Mají profesionální technické vybavení a dokáží střechu odstranit v krátkém čase.

Odborný pracovní postup by měl zahrnovat předložení povolení o nakládání s nebezpečným odpadem; odsouhlasení pracovního postupu Krajskou hygienickou stanicí; vymezení kontrolovaného pásma se zákazem přístupu nepovolaných osob; použití tzv. enkapsulačního postřiku, který zamezí polétavosti azbestových vláken; opatrné sejmutí krytiny bez mechanického narušení jednotlivých šablon; provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří; uložení eternitových šablon do neprodyšných vaků a odvoz odpadu na skládku s povolením ukládat azbestové materiály.

Nejen demontovaná eternitová krytina, ale i použitý pracovní oděv, dýchací filtry či rukavice, patří mezi nebezpečný odpad. Proto musí jeho původce a oprávněná osoba, která s ním nakládá, zajistit, aby při manipulaci nedocházelo k úniku azbestových vláken do ovzduší. Neprodyšné obaly s azbestovým odpadem pak musejí být označeny štítkem s upozorněním o vlastní nebezpečnosti. Po uložení na skládku musí dojít k okamžitému zakrytí odpadu, aby se azbestová vlákna nemohla uvolňovat do ovzduší.

A když je hotovo, můžete si začít vybírat novou krytinu – třeba znovu Eternit, ovšem dnes vyráběný moderní technologií bez použití azbestu.